Угсралт

ГАЛАН тогооны угсралт, баталгаа, үйлчилгээ

ГАЛАН нэрийн нам даралтын тогоог хэрэглэгч мэргэжлийн байгууллагуудаар стандартын шаардлагыг ханган угсруулахаас гадна ТАСУМА ХХК-ийн гэрээт угсралтын бригадуудаар хийлгэж болно. Ингэхдээ ТАСУМА ХХК-тай албан ёсны гэрээ байгуулан нэгж тогооны угсралтын хөлс болох 330 000 төгрөгийг төлөх бөгөөд Сангийн Яамнаас батлагдсан төсвийн үнэлгээг баримтлан системийн угсралтыг мөн хийлгэж болно. ТАСУМА ХХК өөрийн гүйцэтгэсэн ажлын чанар, ГАЛАН нэрийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн согогт нэг жилийн баталгааг хэрэглэгчид өгч, энэ хугацаанд гарсан алив доголдлыг өөрийн зардлаар засч солих үүргийг хүлээдэг. Улаанбаатар хотын төв цэгээс 15 км-ээс дээш алслагдсан газарт ажил гүйцэтгэхээр буюу үзлэг хийхээр ирж буцах зардлыг хэрэглэгч хариуцна.

Жич: Гэрээ байгуулаагүй болон, гэрээний хугацаагаа сунгаагүй хэрэглэгчдийн дуудлага дүгнэлтийн хөлс 30 000 төгрөг болно.

Манай зарим хэрэглэгчид

Жаст ХХК ШТСтанцууд
Тавигдсан тогоо: Галан-Очаг 55кВт-ийн тогоо 1 ширхэг

Баянзүрхдүүрэг, 2-р хороо Намдумандал эмнэлэг
Тавигдсан тогоо: Галан-Вулкан 2525кВт-ийн тогоо 2 ширхэг

Сүхбаатардүүрэг, Таван буудал Шинэ үйлчилгээний төв
Тавигдсан тогоо: Галан-гейзер 15кВт-ийн тогоо 1 ширхэг,

Галан-Вулкан 25кВт-ийн тогоо 1 ширхэг

 

Галан халаалтын тогооны 
дээгүүр түгээлттэй угсралтын схем

Галан халаалтын тогооны 
зэрэгцээ угсралтын схем

Галан халаалтын тогоог хатуу түлшний тогоотой

зэрэгцүүлэн угсрах схем